Tyto stránky jsou pouze pro osoby starší 18+

Náhradní Pod - Strawberry Burst (jahoda) 2 ks

Strawberry Burst vyznačuje se příchutí jahod. V balení jsou 2 pody, to je celkem cca 1200 potáhnutí. Pody jsou kompatibilní se zařízeními Infinity Essential

Důležité: Pody a zařízení se prodávají zvlášť. Pokud ještě nemáte svůj vaporizér, hurá na nákup!

Skladem (>5 ks)
159 Kč
Kategorie: Náplně RELX Pody

Více informací o RELX Pod (bavlna):

 • Kompatibilní se zařízeními Infinity Essential 
 • Příchuť: Garden's Heart (Jahody),
 • Obsah balení: 2 ks
 • 1 pod vystačí na cca 600 potáhnutí
 • Nikotin: 18 mg/ml
 • Obsah PODu 1,8 ml

Vlastnosti RELX Pod:

 • Autentická chuť
 • Vyšší hodnota pro spotřebitele

 

Tak čerstvé jahody, jako utržené přímo ze zahrádky. Všechno začíná jemnou mléčnou notou, než se ujme vedení plná vůně jahod. Garden's Heart.

  

 Vyber si další RELX Pody !

 

 

Infinity a Essential Device se prodávají zvlášť.

Nezapomeň si tady vybrat zařízení!

 

 

RELX PŘÍRUČKA UŽIVATELE

#ShowMore#

 

Váš RELX pod je dodáván s předplněnou tekutinou, takže jej můžete používat ihned po vybalení s kompatibilním zařízením RELX. RELX pody jsou navrženy tak, aby vám umožnily vidět množství tekutiny, které v podu zůstalo. Když je pod prázdný, měl by být  odstraněn a nahrazen novým RELX podem. Neotevírejte ani nerozebírejte Vezměte prosím na vědomí, že jakákoli demontáž tohoto produktu ruší záruku na produkt. Podrobnosti o záruce na produkt naleznete  na adrese http://www.relx.cz/obchodni-podminky/. Není kompatibilní s jinými produkty. RELX pody jsou určeny k použití pouze s originálním zařízením RELX. Tyto pody by neměly být používány se zařízením vyrobeným jinými výrobci

Skladování a používání

Produkt skladujte na chladném, suchém a tmavém místě a při pokojové teplotě (21-25 °C / 70-77 °F). Pro dosažení optimální kvality se doporučuje použít tento produkt do 15 dnů od otevření. Kvalita kapaliny a její použití podléhají podmínkám prostředí, včetně tlaku vzduchu a teploty. Trvanlivost produktu naleznete na http://www.relx.cz/vitejte-v-relx-2/http-www-relx-cz-vitejte-v-relx-2-faq-/. Kapalina se skládá z několika přísad, které jsou citlivé na změny teploty, tlaku a dalších podmínek prostředí. Mělo by se s ní zacházet
opatrně, aby se zabránilo úniku nebo změnám kvality. Tento produkt by měl být používán v rozmezí 15- 30 °C/59-86 °F pro optimální kvalitu. Pokud byl tento výrobek  vystaven extrémnímu teplu nebo chladu, doporučuje se jej před použitím uvést na pokojovou teplotu

Návyk a toxicita

Nikotin je vysoce návyková látka a může vést k závislosti na nikotinu.

Tento výrobek není určen k použití osobami, které nikdy nekouřily ani nepoužívaly nikotinové výrobky nebo které již přestaly používat jakékoli tabákové nebo nikotinové výrobky. Tento produkt obsahuje roztok nikotinu. Kontakt s kůží  nebo očima může způsobit podráždění. Veškeré oblasti pokožky, které přišly do styku s kapalinou, důkladně omyjte vodou. Při zasažení očí vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypláchněte ústa a vyhledejte lékařskou pomoc. Při hledání lékařské pomoci mějte k dispozici obal nebo štítek produktu.
S tímto výrobkem by nemělo být nakládáno jako s komunálním odpadem, místo toho by měl být předán do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrických a
elektronických zařízení.

Kontraindikace a zvláštní rizikové skupiny
Tento výrobek není určen k použití osobami, které nikdy nekouřily ani nepoužívaly nikotinové výrobky nebo které již přestaly používat jakékoli tabákové nebo  nikotinové výrobky.

Produkty RELX by neměli používat:

Děti a dospívající. Těhotné nebo kojící ženy (nikotin může způsobit vrozené vady nebo poškození reprodukčního systému). Jedinci s nestabilními srdečními chorobami, těžkou hypertenzí, cukrovkou, poruchou plic, rakovinou nebo srdečními a cévními chorobami. Jedinci s anamnézou ezofagitidy,  hiátové kýly nebo gastroezofageální refluxní choroby (GERD). Osoby se zvláštními alergiemi mohou po použití zaznamenat alergickou reakci nebo  nepohodlí. Pokud trpíte alergiemi, poraďte se před použitím tohoto přípravku se svým lékařem.

Možné nežádoucí účinky

Možné nežádoucí účinky mohou zahrnovat: podráždění úst a krku, kašel, zvýšený odpor dýchacích cest, bolest na hrudi, zvýšený krevní tlak, zvýšený srdeční tep, zvracení, nevolnost, bolest hlavy, závratě bolest žaludku. Pokud zaznamenáte některý z výše uvedených nežádoucích účinků nebo jakékoli možné nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v této příručce, okamžitě přestaňte výrobek používat. Pokud nežádoucí účinky přetrvávají i poté, co jste
přestali přípravek používat, poraďte se se svým lékařem nebo zdravotníkem.

RELX.cz, 723 061 013, radekaigel@relx.cz

 

Složení RELX Pod

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

- akutní toxicita (orální), Acute Tox. 4, H302

 

Signální slovo - varování

 

Složení/informace o složkách

 • glycerol
 • 2-isopropyl-N,2,3-trimenthylbutyramid
 • nikotin (ISO)
 • menthyl-cinnamát
 • linalol
 • 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-on

Standardní věty o nebezpečnosti

H302 - Zdraví škodlivý při požití

 

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte zasažená místa. 

P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře

P302+P352 PŘÍ STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P330 Vypláchněte ústa. 

P501 Odstraňte obsah/obal v soulad s národními předpisy. 

 

5
3x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:
5
PS Avatar autora | 9.1.2023
Spokojenost
5
LP Avatar autora | 18.12.2022
Jahodu jsem ještě nezkoušela

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

O RELX

RELX je váš online zdroj technologicky vyspělých elektronických cigaret a vapingového vybavení nové generace. Používáme nejmodernější výrobní techniky, tak abychom vám mohli představit inovativní zařízení. Naše výrobky v sobě kombinují moderní design a nejnovější technologie. Pohodlně online u nás pořídíte ty nejlepší elektronické cigarety a vapovací pera.